Tietosuojaseloste

Hämeen Suuri Tarinakilpailu

Tietosuojaseloste – Tarinakilpailu

 1. Tietosuojailmoituksen nimi: Tarinakilpailu
 2. Rekisterinpitäjä:
  HAMK/VIKKE hanke,
  PL 230 (Visamäentie 35 A), 13101 Hämeenlinna
  Puhelin: (03) 6461, sähköpostiosoite: hamk@hamk.fi
 3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
  Outi Mertamo, Puhelin: (03) 6461, sähköpostiosoite: tarinakilpailu@gmail.com
 4. Tietosuojavastaava:
  Kari Kataja, tietosuojavastaava@hamk.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, tietosuojavastaava, PL 230, 13101 Hämeenlinna
 5. Rekisterinnimi: Tarinakilpailun osallistujarekisteri
 6. Rekisteröidyt:
  Henkilöt, jotka ovat osallistuneet Hämeen Tarinakilpailuun, järjestäjä HAMK/VIKKE –hanke.
 7. Käsittelyn oikeusperuste:
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperusteen on suostumus.
 8. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
  Henkilötiedot arkistoidaan kilpailun sääntöjen mukaisesti kilpailuun osallistuneen tarinan kanssa. Rekisteröidylle viestitään kilpailuun tai rekisteröidyn kilpailu tarinaan liittyvissä asioissa.
 9. Rekisterin henkilötietojen säilytysajat:
  Nimi ja yhteystiedot säilytetään ja arkistoidaan tekijänoikeuksien vuoksi kilpailuun osallistuneen tarinan yhteydessä digitaalisesti. Tarinakilpailun arkisto luovutetaan kokonaisuudessaan Hämeen liitolle tai jollekin maakunnan museolle säilytettäväksi. Lisäksi tarinat luovutetaan kolmansille osapuolille (kunnille ja museoille), joissa ne säilötään kyseisen organisaation tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
 10. Säännönmukaiset tietolähteet:
  Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä samassa yhteydessä, kun osallistuvat kilpailuun.
 11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
  Kilpailun tarinat luovutetaan kolmansille osapuolille (mm. kunnat ja museot) kilpailun päätyttyä.
 12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
  Tietoja ei siirretä EU ja ETA maiden ulkopuolelle.
 13. Rekisterin suojauksen periaatteet:
  Tiedot on tallennetaan asianmukaisesti tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus. Tietojen luovutus tilanteessa, seuraava organisaatio vastaa myös saman tasoisesta tietojen säilyttämisestä.
  Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toiminta tavalla.
 14. Rekisteröidyn oikeudet:
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:
  Oikeus peruuttaa suostumuksen
  Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)
  Oikeus saada pääsy tietoihinsa
  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)
  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.
  Oikeus tietojen poistamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):
  Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)
  henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):
  Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)

  Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan:
  Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  Tietosuojavastaava
  PL 230 (Visamäentie 35 A)
  13101 Hämeenlinna

  Lisätietoja HAMKin henkilötietojen käsittelystä: www.hamk.fi/rekisteriseloste/